Kiểm tra chỉ số nước
Kiểm tra lưu lượng sử dụng, trong tháng gần nhất