• slideshow1
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Công ty: 


Chủ tịch HĐQT:  Nguyễn Thị Diễm Phượng

Tổng giám đốc: Trần Hùng

Phó Tổng Giám đốc:   Trần Thanh Bình

Phó Tống Giám đốc:  Phan Thanh BÌnh     


A) Các Phòng Nghiệp vụ:

 

1. Phòng Tổ chức hành chính - Số điện thoại: 0275.3825727 – Fax: 02753.827781

     - Trưởng Phòng: Lưu Văn Khanh

    

2. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp - Số điện thoại: 0275.3811534

     - Trưởng phòng:Nguyễn Trung Hiếu

    
3. Phòng Kế toán – Tài chính - Số điện thoại: 0275.3829499

    - Kế toán trưởng: Võ Thị Thiên Trang

  

4. Phòng Kinh Doanh - Số điện thoại: 0275.3554242

     - Phó Trưởng Phòng: Lê Thị Mai Phương

 

5. Phòng kỹ thuật - Số điện thoại: 0275.3827780

     - Trưởng Phòng: Hoàng Ngọc Sơn

 

6. Phòng Chống thất thoát nước - Số điện thoại: 0275.3511944

     - Phụ trách phòng: Phạm Hoàng Minh

 

B) Các đơn vị trực thuộc:

 

1. Nhà máy Sơn Đông - Số điện thoại: 0275.3822305

     - Giám Đốc: Phan Ngọc Điệp

    

2. Nhà máy nước An Hiệp - Số điện thoại: 0275.3866899

     - Giám Đốc:  Phan Ngọc Điệp

 

3. Nhà máy nước Hữu Định - Số điện thoại: 0275.3834377

     - Giám Đốc: Diệp Văn Sua

 

4. Chi nhánh Cấp nước Giồng Trôm- Số điện thoại: 0275.3861825

     - Giám Đốc: Phạm Văn Tùng

     - Phó Giám Đốc: Phạm Thị Ngọc Mai

 

5. Chi nhánh Cấp nước Chợ Lách- Số điện thoại: 0275.3871059

     - Phụ trách: Nguyễn Huỳnh Quang Thảo 

 

6. Chi nhánh Cấp nước Mỏ Cày- Số điện thoại: 0275.3561900

     - Giám Đốc: Phan Thành Nhân

     

7. Đội Quản lý mạng và Sửa chữa - Số điện thoại: 0275.3823276

    - Đội trưởng: Nguyễn Thanh Phương

    - Đội phó: Lưu Nữa Trăm

    - Đội phó: Nguyễn Văn Duy

 

8. Xí nghiệp Xây lắp - Số điện thoại: 0275.3823276

    - Giám đốc: Nguyễn Thanh Phương

    - Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Duy

 

9. Xí nghiệp Tư vấn xây dựng - Số điện thoại: 0275.3811521

    - Giám đốc: Nguyễn Văn Sơn

 

Cơ cấu tổ chức của Công ty:

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty:  Phạm Chí Vũ

Tổng giám đốc: Nguyễn Thị Diễm Phượng

Phó Tổng Giám đốc:  Hồ Thị Bích Hà

Phó Tống Giám đốc:  Trần Hùng    

A) Các Phòng Nghiệp vụ:

 

1. Phòng Tổ chức hành chính - Số điện thoại: 0753.825727 – Fax: 3827781

     - Trưởng Phòng: Lưu Văn Khanh

    

2. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp - Số điện thoại: 0753.811534

     - Trưởng phòng:Nguyễn Trung Hiếu

    
3. Phòng Kế toán – Tài chính - Số điện thoại: 0753.829499

    - Kế toán trưởng: Võ Thị Thiên Trang

  

4. Phòng Kinh Doanh - Số điện thoại: 0753.554242

     - Trưởng Phòng: Diệp Văn Sua

 

5. Phòng kỹ thuật - Số điện thoại: 0753.3827780

     - Trưởng Phòng: Hoàng Ngọc Sơn

 

6. Phòng Chống thất thoát nước -  

 

B) Các đơn vị trực thuộc:

 

1. Nhà máy Sơn Đông - Số điện thoại: 0753.822305

     - Giám Đốc: Tống Văn Được

     - Phó Giám Đốc: Phan Ngọc Điệp 

 

2. Nhà máy nước Hữu Định - Số điện thoại: 0753.834377

     - Giám Đốc: Nguyễn Văn Bình

      

3. Chi nhánh Cấp nước Giồng Trôm- Số điện thoại: 0753.861825

     - Giám Đốc: Phạm Văn Tùng

     - Phó Giám Đốc: Nguyễn Quốc Kháng

 

4. Chi nhánh Cấp nước Chợ Lách- Số điện thoại: 0753.871059

     - Giám Đốc: Phan Thanh Bình   

 

5. Chi nhánh Cấp nước Mỏ Cày- Số điện thoại: 0753.561900

     - Giám Đốc: Phan Thành Nhân

     

6. Đội Quản lý mạng và Sửa chữa - Số điện thoại: 0753.823276

    - Đội trưởng: Trần Thanh Bình

    - Đội phó: Lưu Nữa Trăm

 

7. Xí nghiệp Xây lắp - Số điện thoại: 0753.511944

    - Giám đốc: Nguyễn Thanh Phương

    - Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Duy

 

8. Xí nghiệp Tư vấn xây dựng - Số điện thoại: 0753.811521

    - Giám đốc: Nguyễn Văn Sơn